Inici del Contingut

Objectius formatius

Pràctiques 1

 • Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant l’aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball.

Pràctiques 2

 • Descriure el marc teòric‐conceptual de referència per al disseny, implementació i avaluació dels projectes individuals i/o grupals.
 • Diagnosticar un cas/grup en el que es planteja una acció socioeducativa.
 • Desenvolupar un projecte educatiu individual o familiar, segons l’especificitat del centre o servei.
 • Desenvolupar un projecte educatiu grupal o comunitari, segons l’especificitat del centre o servei.
 • Evidenciar la coordinació amb altres professionals per al desenvolupament dels projectes.
 • Reflexionar críticament sobre la pràctica socioeducativa.
 • Desenvolupar competències transversals en relació a la professió.