Inici del Contingut

Per què estudiar?

L'educador/a social es defineix com un agent de canvi social i dinamitzador de grups a través d'estratègies educatives que ajuda a la ciutadania a comprendre i participar de manera plena i en igualtat d'oportunitats en el seu entorn social, polític, econòmic i cultural.

Sortides professionals

L'educador/a social pot treballar com a professional en diferents àmbits de l’acció socioeducativa, que es poden organitzar atenent a diferents paràmetres. Si ho fem des de les institucions/ organismes que integren la seva figura en els equips multiprofessionals, podem diferenciar quatre àmbits:

  • Els serveis socials (serveis socials d'atenció primària; infància, adolescència i família en risc social; adopcions i acolliments familiars, persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències, salut mental, violència de gènere...)
  • Justícia: mesures en medi obert, centres de justícia juvenil, serveis oberts penitenciaris, centres penitenciaris..etc
  • L'animació sociocultural i l'educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, ludoteques, entitats d’esplai, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
  • L'educació permanent (programes de transició a la vida activa, centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’orientació, d'acollida i formació de persones immigrades.. etc.)

Simultaneïtat

La FEPTS ofereix la possibilitat de simultanejar els Estudis d'Educació Social amb els de Treball Social, amb un programa de convalidació d'assignatures comunes.

Es tracta d'un itinerari formatiu particular que consisteix en cursar la totalitat de matèries del Grau en Educació Social i una selecció de matèries clau del Grau en Treball Social. Un cop finalitzat l'itinerari, l'estudiant obtindrà dues titulacions: el Grau en Educació Social i el Grau en Treball Social.